I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ 

1.1. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД е  вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 206527367, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Люлин,бл.909,вхв,ет 1,ап 48 телефон за контакти: 0882827890, електронен адрес (имейл) fast.fishing.bg@gmail.com, УЕБСАЙТ: https://fastfishing-bg.com/ 
1.2. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД, извършва търговска дейност и УСЛУГИ предоставяни, чрез УЕБСАЙТЪТ си
  
II. ДЕФИНИЦИИ В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини ще имат следното значение: 

1) ФАСТ ФИШИНГ ЕООД означава ФАСТ ФИШИНГ ЕООД, с ЕИК 206527367. Подробна информация за ФАСТ ФИШИНГ ЕООД и контакти за връзка, се намират в Раздел I “Информация за доставчика на УСЛУГИТЕ” 
2) “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на САЙТА. 
3) “ПОРЪЧКА” означава ПОРЪЧКА на ПОТРБИТЕЛ, направена през САЙТА, за покупка на определени от него ПРОДУКТИ, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за ДОСТАВКА или получаване на съответните ПРОДУКТИ. 
4) “ПОТРЕБИТЕЛ” означава всяко физическо лице, което използва САЙТА по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен ПРОФИЛ чрез регистрация, прави ПОРЪЧКИ и извършва всякакви други действия свързани с това. 
5) “ПРОФИЛ” означава част в САЙТА, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да направи ПОРЪЧКА и която съдържа информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставена от последния при регистрацията му чрез САЙТА, както и история на ПОРЪЧКИТЕ му. 
6) “САЙТ” означава домейн (интернет адрес) fastfishing-bg.com. 
7) “ПРОДУКТИ” означава всички ПРОДУКТИ, в това число изграчки, аксесоари, материали и др., предлагани за продажба от ФАСТ ФИШИНГ ЕООД към съответен момент посредством САЙТА, които са част от артикулите на ФАСТ ФИШИНГ ЕООД, публикувано на САЙТА. 
8) “УСЛУГИ” означава всички УСЛУГИ, които се предлагат на ПОТРЕБИТЕЛИ и се извършват от ФАСТ ФИШИНГ ООД посредством САЙТА към даден момент, включително продажбата и ДОСТАВКАТА на АРТИКУЛИ.
 
III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се прилагат към всички ПОРЪЧКИ, извършвани посредством САЙТА. При противоречие между ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и предвиденото в ПОРЪЧКАТА, предимство имат специалните условия на ПОРЪЧКАТА. 
3.2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез САЙТА и правят ПОРЪЧКИ. 3.3. За да може да направи ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да въведе данните си в САЙТА, като телефонен номер, адрес за ДОСТАВКА и електронен адрес (имейл). 
3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на УСЛУГИТЕ, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни от ФАСТ ФИШИНГ ООД периодично. Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влизат в сила от датата на обявяването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са съгласни с промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, имат право да изтрият своя ПРОФИЛ и да преустановят използването на УСЛУГИТЕ.
 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 4.1. За да регистрира ПРОФИЛА си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез САЙТА, като следва указанията. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва електронен адрес (имейл), телефонен номер и парола за достъп до ПРОФИЛА си. 
4.2. С извършване на регистрацията на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 
4.3. След извършване на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави ПОРЪЧКИ на ПРОДУКТИ чрез САЙТА: ПОТРЕБИТЕЛСКО име и парола, които се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ при попълване на формата за регистрация или се генерират автоматично от системата при съответното желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4.4. С извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията. 
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в САЙТА. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да актуализира съответните данни в своя ПРОФИЛ най-късно до момента на извършване на първата ПОРЪЧКА след настъпване на промените. 
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на САЙТА, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми ФАСТ ФИШИНГ ЕООД с цел преустановяване достъпа до лична информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и избягване на неоторизирани действия с ПРОФИЛА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за ФАСТ ФИШИНГ ЕООД или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО име и парола за достъп. 

V. ПОРЪЧКИ 

5.1. ПОРЪЧКИ могат да се правят чрез САЙТА. 
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност за избор от виртуалното меню , от категориите, достъпно на САЙТА. ФАСТ ФИШИНГ ООД има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в категориите ПРОДУКТИ, цените им и други условия във връзка с ДОСТАВКАТА. ПОТРЕБИТЕЛИTE се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на САЙТА. 
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯT може да прави ПОРЪЧКИ през САЙТА, чрез избирането на желаните ПРОДУКТИ, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната ПОРЪЧКА: a. Вход в своя ПРОФИЛ. b. При избор на опцията “ДОСТАВКА”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да потвърди и/или да посочи нов адрес за ДОСТАВКА. c. Добавяне на ПРОДУКТ/и във виртуална кошница. d. Завършване на ПОРЪЧКАТА чрез натискане на бутон “ПРЕМИНИ КЪМ ПОРЪЧКА”. До завършване на ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да преглежда и променя поръчваните ПРОДУКТИ, количества и другите данни, свързани с конкретната ПОРЪЧКА. 
5.4. С натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ” ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да закупи ПРОДУКТИТЕ, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 
5.5. ПОРЪЧКИТЕ, както и данните за контакт на ПОТРЕБИТЕЛИ, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да упомене в ПОРЪЧКАТА си телефон, на който да може да получи потвърждение. 

 
VI. ЦЕНИ, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ 

6.1. Цените на ПРОДУКТИТЕ са посочени в категориите, обявено в САЙТА. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите ПРОДУКТИ. 
6.2. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите ПРОДУКТИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на предлаганите ПРОДУКТИ, която е била посочена на САЙТА по време на извършване на ПОРЪЧКАТА, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. 
6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на ПРОДУКТИТЕ по направена ПОРЪЧКА по един от следните начини: а. Плащане при ДОСТАВКА (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на ДОСТАВКАТА на ПРОДУКТИТЕ, когато превозвач посети посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за ДОСТАВКА в ПОРЪЧКАТА и предаде ПРОДУКТИТЕ на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В момента на ДОСТАВКАТА на ПРОДУКТИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на превозвача, извършващ ДОСТАВКАТА, пълната стойност на цената на ПРОДУКТИТЕ, като в замяна получава касова бележка.б.Плащане по банков път по фирмена сметка IBAN BG88 UNCR 7000 1525 4006 98  BIC(SWIFT) UNCRBGSF 6.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да намерят подробна информация за промоциите на САЙТА. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта. 
6.5. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на ПОРЪЧКА (чрез САЙТ или по телефон). Всяка промоция важи единствено за начина на ПОРЪЧКА, описан за нея. 

VII. ДОСТАВКА 

7.1. Доставки на ПРОДУКТИ се извършват с превозвач в определени райони на територията на град София и околностите, на база на ПОРЪЧКИ направени по реда на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД си запазва правото да променя районите за ДОСТАВКА или техните граници по своя преценка.  
7.2. ПРОДУКТИТЕ се доставят до посочения в ПОРЪЧКАТА адрес и се доставят на ръка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице, находящо се на адреа за ДОСТАВКА. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на ПОРЪЧКАТА, но приема ПРОДУКТИТЕ при ДОСТАВКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за ДОСТАВКА.
 
VIII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

8.1. Съдържанието на САЙТА се предоставя “такова, каквото е”, без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, ФАСТ ФИШИНГ ООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа. 
8.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия САЙТ са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript. 8.3. САЙТЪТ работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извън мрежата, САЙТЪТ няма да работи. 
8.4. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД не е прегледало съдържанието на САЙТОВЕТЕ, към които има качени линкове (връзки) от САЙТА и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан САЙТ, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на САЙТА не означава обвързване от страна на ФАСТ ФИШИНГ ЕООД. Използването на такъв свързан УЕБСАЙТ е на собствен риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
8.5. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация чрез САЙТА, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от САЙТА или достъпът е с влошено качество, поради каквато и да е причина. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством САЙТА. 
8.6. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на САЙТА, както и за съдържанието на ПРОФИЛА на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
8.7. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД има право да откаже да изпълни ПОРЪЧКА на ПОТРЕБИТЕЛ, който с действията или бездействията си е дал повод на ФАСТ ФИШИНГ ЕООД да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ 
Материалите, качени на САЙТА, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в САЙТА по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите. 

X. ПРАВО НА ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (“ЗЗП”), купувач, който има качеството на ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките.  Ако рекламацията е направена след този срок ФАСТ ФИШИНГ ЕООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации. 
10.2. Промяна или анулиране на ПОРЪЧКА след нейното изпращане не може да бъде направена. 
10.3. При предявяване на основателна рекламация ФАСТ ФИШИНГ ЕООД предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка – замяна на ПРОДУКТА с нов или ваучер с отстъпка при следваща ПОРЪЧКА.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

11.1. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно “Политика за защита на личните данни”, публикувана на интернет страницата 
11.2. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на ПОТРЕБИТЕЛИTE след направена ПОРЪЧКА и извършване на ДОСТАВКА в срокове предвидени в действащото законодателство.
 
XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между ФАСТ ФИШИНГ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд. 
12.2. За неуредените в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. 
12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в САЙТА, остават собственост на ФАСТ ФИШИНГ ЕООД. Всяко използване на САЙТА или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. 
12.4. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички УСЛУГИ, достъпни чрез САЙТА. 
12.5. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ в случай че: 
a. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави невярна или непълна информация. 
b. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на ПОТРЕБИТЕЛ. 
c. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи ДОСТАВКА на поръчани от него ПРОДУКТИ. 
d. Възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички УСЛУГИ, достъпни чрез САЙТА. 
e. ФАСТ ФИШИНГ ЕООД прекрати поддържането на САЙТА. 
12.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ФАСТ ФИШИНГ ЕООД УСЛУГИ, като деактивира своя ПРОФИЛ. 
12.7. Предвидените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от САЙТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
12.8. Орган за АРС: https://www.kzp.bg/ 12.9. Платформа за ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Добавено в количката

Виж количката